Aj univerzita má svoj parlament – akademický senát

Akademický senát je zastupiteľský orgán univerzity, ktorého členov tajným hlasovaním volí akademická obec. Rozhoduje o študijných, organizačných, aj finančných otázkach. Popri rektorovi či vedeckej a správnej rade je jednou z hlavných ustanovizní univerzity. Poznáte rozsah jeho činnosti?

Akademický senát plní podobnú úlohu ako v zastupiteľskej demokracii parlament. Študenti a zamestnanci univerzity sa podieľajú na riadení školy prostredníctvom zástupcov, ktorých si zvolia. Katolícka univerzita v Ružomberku pozostáva zo štyroch fakúlt: filozofickej, pedagogickej, teologickej a zdravotníckej. Zastupiteľským orgánom každej z nich je akademický senát fakulty, ktorý sa delí na zamestnaneckú a študentskú časť. Na čele stojí predseda a podpredseda.

Zákon stanovuje, že členom akademického senátu nesmie byť rektor, prorektor, dekan, prodekan, kvestor, ani tajomník fakulty. Na zasadnutia akademického senátu sú prizývaní aj akademickí funkcionári univerzity a veľký kancelár. Okrem nich má prístup na rokovanie každý študent a zamestnanec univerzity, nakoľko zasadnutia sú verejné.

Okrem tzv. malých senátov funguje aj Akademický senát KU, ktorý sa upriamuje na záležitosti univerzity ako celku. Schvaľuje vnútorné predpisy univerzity, volí kandidáta na rektora a predkladá návrh na jeho odvolanie z funkcie ministrovi. Schvaľuje návrh rektora na vymenovanie a odvolanie prorektorov a členov vedeckej rady. Senát tiež odobruje návrh rozpočtu, ktorý predložil rektor, a kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami. Veľký senát rozhoduje aj o podmienkach prijatia na štúdium, ak ich schválenie nepatrí do pôsobnosti akademického senátu fakulty.

Senátori fakulty

Akademické senáty fakúlt KU majú jedenásť členov, z toho najmenej jednu tretinu predstavujú študenti. Rozhodujú o podstatných otázkach týkajúcich sa konkrétnej fakulty. Medzi jeho základné kompetencie patrí schvaľovanie vnútorných predpisov, ktoré navrhuje dekan, prípadne predseda akademického senátu. Senát schvaľuje aj návrh dekana na vymenovanie a odvolanie prodekanov a členov vedeckej rady. Volí zástupcu fakulty do Rady vysokých škôl a tiež kandidáta na dekana, prípadne navrhuje jeho odvolanie z funkcie. Schvaľuje návrh rektora na odvolanie dekana a navrhuje osobu, ktorá má byť poverená výkonom funkcie do vymenovania nového dekana.

zumag_mlacek

Akademický senát rozhoduje aj o dlhodobom zámere vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej a umeleckej činnosti a prerokúva návrh študijných programov, ktoré má fakulta uskutočňovať. Dekan senátu predkladá návrh rozpočtu, ako aj výročnú správu o hospodárení fakulty. Senát dokumenty schvaľuje a kontroluje nakladanie s finančnými prostriedkami. Podľa Zákona o vysokých školách je senát povinný raz za rok podať správu o svojej činnosti, ktorú vyvesí na verejne prístupnom mieste a zverejní aj na internetovej stránke fakulty.

Nový rok, nový senát

V prebiehajúcom akademickom roku 2015/2016 uplynulo štvorročné funkčné obdobie členov senátu, ktorí boli zvolení v roku 2011. V októbri 2015 si študenti a zamestnanci Katolíckej univerzity v Ružomberku volili nových zástupcov. Do Akademického senátu Pedagogickej fakulty KU boli zvolení zamestnanci Miroslav Zajac, Peter Krška, Ľudmila Krajčíriková, Juraj Čech, za študentskú časť získali najviac hlasov Martin Cubinek a Miriama Pačnárová.

Zamestnaneckú časť Akademického senátu Filozofickej fakulty KU aktuálne tvorí Marek Babic, Michal Marťák, Petra Lajčiaková, Dana Baláková, Juraj Považan, Peter Volek a Juraj Holdoš. V rámci študentskej časti budú pracovať Štefan Samuel Mahút, František Bartek, Nika Šablatúrová a Lukáš Kekelák.

Senát teologickej fakulty tvoria zamestnanci Miloš Pekarčík, Imrich Degro, František Ondek, Mária Duchová, Janka Bursová, Jozef Holubčík, Ján Kuboš, Andrej Krivda, Gabriel Ragan a študenti Rastislav Gönci, Jozef Gorčák a Marek Marcin.

Fakulta zdravotníctva zvolila do senátu spomedzi zamestnancov univerzity Imricha Andrásiho, Jozefa Domenika, Evu Moraučíkovú a Viliama Žilíneka. Študentov v senáte zastupujú Marek Ištok a Michal Kušnír.

Paula Beinsteinová

Foto – T2.sk/Anton Kulan, Michal KolibaPridaj komentár