Akademický senát má nových člennov

Na detašovaných pracoviskách sa začiatkom týždňa stretlo 738 voličov zo študentskej aj zamestnaneckej časti, ktorí si volili nových členov do Akademického senátu.

Dňa 14.októbra 2014 sa na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočnili doplňujúce voľby členov do Akademického senátu Pedagogickej fakulty za zamestnaneckú a študentskú časť, ktoré riadila volebná komisia v zložení predsedu Františka Dlugoša, dvoch členov zamestnaneckej časti a člena za študentskú časť.senat

Voľby sa konali na štyroch detašovaných pracoviskách – v Dolnom Kubíne, Levoči, Starej Ľubovni a v Poprade. Na týchto pracoviskách sa o plynulý priebeh volieb starali už vopred vymenovaní koordinátori.

Zo zásad týchto doplňujúcich volieb tiež jasne vyplýva, že do študentskej časti AS KU za PF KU mohli voliť a byť navrhovaní či volení len študenti dennej formy štúdia, všetkých troch stupňov.

Podľa zápisnice, ktorá bola zverejnená na webovej stránke pedagogickej fakulty, nebola počas volieb vznesená žiadna námietka proti kandidátom.

Účasť na voľbách zo strany zamestnaneckej časti bola vyše 55 percent zúčastnených voličov a zo strany študentov to bolo o čosi menej, a to 25 percent.

 

Akademický senát je vo všeobecnosti zbor zástupcov fakulty, ktorý volí akademická obec danej fakulty. Ako orgán akademickej samosprávy má významné práva, vymedzene legislatívne: zriaďuje, zlučuje, zrušuje a ruší fakulty, navrhuje kandidátov na rektora a jeho odvolanie, schvaľuje návrh rektora na ročné rozdelenie finančných prostriedkom fakultám, schvaľuje štatút vysokej školy a štatúty fakúlt , atď.

 

Autor: Mária PachováPridaj komentár