Cestovný ruch Tatier v publikácii Katolíckej univerzity

Cestovný ruch je spôsob uspokojovania súboru osobných potrieb v oblasti rekreácie, turistiky, kultúry, poznávania, širšie však aj liečby a ďalších aktivít. Jedna z častí projektu VEGA sa zamerala na región Tatry skúmaním riadenia a využívania trhu cestovného ruchu. Katolícka univerzita v Ružomberku  vydala minulého roku 2010 odbornú publikáciu Milana Droppu pod názvom Implementácia poznatkov novej ekonomiky do manažérskej praxe riadenia podnikov cestovného ruchu regiónu Tatier. Brožovaná kniha má 160 strán a oboznamuje s problematikou ekonomiky cestovného ruchu v Tatrách. Autor poukazuje na potrebu celoživotného vzdelávania pracovníkov podniku cestovného ruchu, nakoľko musia byť schopní aplikovať najnovšie vedecké poznatky do praxe. Ekonomika podniku je bezprostredne ovplyvňovaná trendmi rozvoja turizmu z hľadiska ponuky, ale aj dopytu ako výsledok globálnych ekonomických javov. Prieskum podnikov regiónu Tatry vykazuje značné medzery v implementácii najnovších poznatkov riadenia cestovného ruchu s dôrazom na riadenie podniku . V súčasnosti je v oblasti Vysokých a Belianskych Tatier viac ako dvesto zariadení a aktivít cestovného ruchu. Cieľom projektu a zároveň odbornej publikácie Milana Droppu je prispieť k verifikácii smerov vývoja cestovného ruchu a turizmu a vytvárať vedomostný základ optimálneho systému riadenia v podnikovej praxi regiónu Tatry.Pridaj komentár