Docent Marián Mráz prezentoval v kolégiu dôležitosť výberu životného partnera

RUŽOMBEROK, 5. marca – V rámci Programu intelektuálnej formácie Kolégia Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU), v utorok odznela prednáška na tému „Výber životného partnera a modality spolužitia v pohľade antropologických vied“ s docentom Mariánom Mrázom.

V úvode prednášky docent Mráz zdôraznil potrebu správneho výberu životného partnera. Argumentoval krízou spolužitia, partnerstva, či krízou manželských vzťahov v 21. storočí, o ktorom sa vyjadroval ako o storočí vzťahov a komunikácie. „Dvadsiate prvé storočie je obdobím blahobytu, vrážd a neschopnosti vytvoriť stabilný vzťah.“  Vzťahové problémy vysvetlil vo viacerých úrovniach: „Prvým dôležitým kontaktom s partnerským vzťahom sa človeku naskytuje v detstve. Od detstva si človek vytvára určitý koncept, hodnoty a návyky na základe pozorovania spolunažívania svojich rodičov, ktoré neskôr podvedome realizuje vo vlastnom osobnom živote.“

Akokoľvek, najvyššou hodnotu vo vzťahu je láska. Mráz sa kriticky vyjadril k dnešnej postmodernej spoločnosti, ktorá zredukovala lásku z citu na pocit. „Z pocitu sa nedá vybudovať stabilný vzťah. Ľudia dnešnej doby majú pomýlenú vzťahovú hierarchiu. Uspokojíme sa s málom, zovňajšok uprednostňujeme pred atraktivitou osobnosti. Sme sami sebe prekážkou vytvoriť vzťah s potenciálne vhodnejším partnerom,“ dodal.

Ako uviedol, príčinu nespôsobnosti vytvoriť zdravý vzťah vidí v dobe, v ktorej žijeme. Partnerské či rodinné vzťahy sa prispôsobujú zmenám v spoločnosti. Dogmy, priority spolužitia či princíp rodiny sa vytráca s prenikaním homosexuálnych vzťahov do našej kultúry.  „Rúcajú sa tradičné piliere vzťahov, pretože človek má problém s vlastným sebaurčením. Ľudia podstupujú zmenu pohlavia, čo je vecou individuálneho rozhodnutia, no spoločnosť tak dovoľuje vytvárať obraz persóny, ktorá nie je ani mužom, ani ženou.“

Počas svojho výstupu zadefinoval štyri základné piliere známosti. Poznanie ako imperatívnosť poznať partnera. Priznanie charakterizoval ako potrebu druhého. Uznanie ako prijatie originality partnera a vyznanie, ku ktorému sa vyjadril veľmi jednoducho: „Bez vyznania by nič z toho nebolo možné.“

V závere prednášky vyzdvihol potrebu a rovnocennosť oboch pohlaví vo vzťahu. Podčiarkol jedinečné rozdiely medzi mužom a ženou. „Ženy estetizujú svet a nesú ťarchu vzťahu. Muži sú zasa zodpovední za rodinu,“ zakončil.

Program intelektuálnej formácie Kolégia KU bude na rektoráte pokračovať opäť v utorok 12. marca o 16.00 prednáškou na tému Kultúra, kultúrnosť a kultivovanosť. Hosťom bude koordinátorka rečového prejavu Eva Žilineková.

foto: autorPridaj komentár