Energetická kvalita biomasy bude podstatná

Autorom prvého prírodovedeckého objavu na Katolíckej univerzite je Jaroslav Demko, pedagóg z Katedry biológie a ekológie na Pedagogicej fakulte. Spôsob, akým sa mu podarilo zušľachtiť biomasu, môže byť významným objavom aj pri riešení problémov ľudstva. V súčastnosti čaká na pridelenie patentu.

Biomasu tvoria látky vhodné na priemyselné a energetické využitie. ,,Biomasa sa už dnes stáva významným obnoviteľným zdrojom, a jej význam bude stále narastať,“ hovorí Jaroslav Demko. ,,Energeticky sa bude využívať priamo spaľovaním, alebo sa bude transformovať na iné, ušľachtilejšie formy biogénnych palív.“

K dôležitému posunu pri zrode tohto objavu pomohlo autorovi energeticky modifikovanej biomasy presvedčenie, že sa má viac zamerať na kvalitu ako na množstvo. ,,Kým doteraz sa venovala pozornosť hmotnostnému a objemovému vyjadrovaniu produkcie biomasy, tak teraz prichádza čas na to, aby bola podstatná jej energetická časť. Aby mala čo najlepšie energetické parametre, akými sú spaľovacie teplo a výhrevnosť.“

,,Toto technické riešenie energetickej modifikácie biomasysa dá využiť všade, kde sa cielene pestuje a vyrába energetická biomasa. Moje úsilie je príspevkom do aktuálneho celosvetového trendu hľadania alternatívnych ciest na získavanie obnoviteľných zdrojov energie, po ktorých sadá opätovne kráčať,“ dodal Jaroslav Demko.Pridaj komentár