Katolícka univerzita bojovala proti šikanovaniu

Ružomberok- Pedagogická fakulta (PF) Katolíckej univerzity (KU) skúmala agresívne správanie projektom Šikana ako sociálno-patologický jav. Výskum bol zameraný na deti a mládež.

„V rámci projektu sme sa zaoberali sociálno-patologickými javmi, šikanovanie bolo len jedným z nich,“ upresňuje spolu riešiteľka Daniela Kolibová. Šikanovanie je úzko späté s agresivitou a spolu predstavujú najčastejšie negatívum  mladej generácie. S tým súvisiace problémy nadobúdajú celosvetové rozmery. Psychológovia a špeciálni pedagógovia v rámci projektu charakterizovali šikanovanie ako nežiaduci jav a zdôraznili dôležitosť jeho včasného rozpoznania.
Vo väčšine prípadov sa šikanovanie berie ako záležitosť, ktorá sa odohráva v školskom prostredí. Preto sa projekt zameral na odhaľovanie príčin šikanovania práve na školách. „Z našej činnosti vzišli filmy, ktoré boli určené školám. Okrem toho sme vypracovali aj návod, ako má učiteľ v prípade šikanovania postupovať. Myslím si, že si to málo ľudí všíma, preto je pre väčšiu efektívnosť potrebné robiť aj osobné stretnutia,“ dodáva Daniela Kolibová.

PF KU spolupracovala s Filozofickou fakultou Ostravskej univerzity, čím boli výsledky výskumu na slovenských školách porovnávané s výsledkami v Čechách. Projekt podporila inštitúcia Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca (MVTS), jeho dvojročná výskumná činnosť bola ukončená v roku 2010.Pridaj komentár