Katolícka univerzita robí výskum aj na medzinárodnej úrovni

Ružomberok: Katolícka univerzita (KU) prehlbuje medzinárodnú spoluprácu. Svedčí o tom aj projekt Filozofickej fakulty (FF) Political science and international relations (Politológia a medzinárodné vzťahy).

Projekt sa zameral na obsahovú analýzu kurikúl vybraných centier sociálnych vied. Jeho náplňou bolo tiež ich metodologické spracovanie. Hlavným cieľom bolo analyzovať sociálne hnutia a identifikovať pojmy, problémy a teoretické debaty
v oblasti politológie a medzinárodných vzťahov. Ako uvádza stránka fakulty, kurikuly boli ďalej implementované do kontextu dlhodobého výskumného zámeru FF KU.

Disciplína politológie a medzinárodných vzťahov sa zaoberá spôsobom, akým skupiny jednotlivcov riadia seba a robia kolektívne rozhodnutia, tiež morálnymi dôvodmi, ktoré vysvetľujú dané rozhodnutia, a spôsobom, akým jednajú s ostatnými v medzinárodnom systéme. Skúma tiež diplomaciu, kontroly zbrojenia, terorizmus, politiku občianskej spoločnosti, zahraničnú politiku, humanitárnu pomoc a medzinárodnú politickú ekonómiu.

Hlavnou riešiteľkou projektu bola Dana Baláková. Výskum bol podporovaný zahraničnou inštitúciou Stiftung Auxilum (Zug/Switzerland) a po trojročnom pôsobení bol ukončený v roku 2011.Pridaj komentár