Košický graduál bol podrobený výskumu

Ružomberok, 23. februára 2012 – V decembri minulého roka bola na Katedre hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (PF KU) ukončená činnosť na vedeckom projekte zameranom na výskum Košického hudobného graduála. Ide o národnú kultúrnu pamiatku z 15. storočia, ktorá obsahuje notové zápisy liturgických spevov určené pre používanie v dóme sv. Alžbety v Košiciach.

Výskum sa zaoberal notovým zápisom z kaligrafického hľadiska a tiež sa zameral na porovnanie Košického graduála s inými hudobnými tradíciami strednej Európy.  Vlastníkom rukopisu je  Szechényiho knižnica v Budapešti, ktorá ho bohužiaľ vedcom z dôvodu prebiehajúcich reštaurátorských prác nevydala. Výskum preto prebiehal v prvej polovici len na základe mikrofilmu druhého dielu Košického graduála z vlastníctva Slovenskej akadémie vied (SAV). V druhej polovici vedcom Maďarská akadémia vied poskytla v digitálnej podobe obidva zväzky graduála. Podarilo sa tak nadviazať spoluprácu s partnermi v Maďarsku, ktorej výsledkom môže byť výskum ďalších stredovekých hudobných rukopisov zo Slovenska. Mnohé sú dnes totiž vlastníctvom zahraničných, najmä maďarských inštitúcií.

Vedcom sa podarilo vytvoriť ucelený obraz o notačných systémoch používaných počas stredoveku v Košiciach. Analýza obsahu kódexu poukázala na jeho príbuznosť s rodinou uhorských omšových prameňov a vplyv okolitých stredoeurópskych liturgických tradícií. Vedci tak zhromaždili a usporiadali veľmi cenné informácie využiteľné pri ďalšom poznávaní hudobnej kultúry neskorého stredoveku na našom území. V záverečnej správe riešitelia uviedli, že Košický graduál poukazuje na to, že Košice boli súčasťou vtedajšej kultúrnej Európy a pestovala sa tu hudba na vysokej umeleckej úrovni. „Jedinečné spevy, ktoré sú pravdepodobne výtvorom domáceho umeleckého génia, sa stanú súčasťou repertoáru viacerých nielen slovenských speváckych telies, ktoré sa zaoberajú interpretáciou stredovekej liturgickej monódie“, uviedli riešitelia.

Vedúcim výskumného tímu bol docent Rastislav Adamko, vedúci Katedry hudby na PF KU. Spolupracoval s doktorkou Jankou Bednárikovou z PF KU a doktorkou Evou Veselovskou zo SAV.  Každý z vedcov bol zo svojou špecializáciou osobitným prínosom pre projekt.

 Pridaj komentár