Medzinárodný dialóg pomohol riešiť problémy na školách

Ružomberok, 9.marec 2012– Katolícka univerzita v Ružomberku v spolupráci s poľskou Akadémiou Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego v Kielcach, Wydział pedagogiczny i artystyczny zorganizovala v roku 2008 v rámci spoločného projektu s názvom ,,Tvorba metodických materiálov k problematike prevencie a eliminácie sociálno-patologických javov v edukácii“ dva medzinárodné vedecko-odborné semináre znalcov pracujúcich v oblasti pedagogiky a sociálnej práci zo Slovenska a Poľska.

Projekt s podporou inštitúcie Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca (MVTS) bol pôvodne rozvrhnutý na trojročné obdobie.  Realizácia však prebehla iba počas prvého roka. Z dôvodu ukončenia činnosti grantovej agentúry MVTS bol projekt zastavený.

Náplňou projektu bolo identifikovať a riešiť aktuálne problémy v edukácii, konkrétne vypracovať preventívne programy  a vytvoriť nástroje a metódy prevencie.

 ,,Na seminároch sa nám podarilo nadviazať dialóg o prienikoch v spoločnom úsilí preventívne pôsobiť na deti a mládež v uvedených rizikových oblastiach správania,“ vysvetľuje hlavný riešiteľ docent Tomáš Jablonský.

Prvý seminár bol upriamený na podporu pozitívnych a sociálnych vzťahov. Počas ďalšieho stretnutia sa organizátori zamerali na to, ako predísť  šikanovaniu, týraniu, užívaniu drog a ďalším sociálno-patologickým javom. Skúmanou skupinou boli deti a mládež na Slovensku i v Poľsku.Pridaj komentár