Nové prístupy vo vyučovaní materinského jazyka

Ružomberok (28. februára 2012) Na Katolíckej univerzite prebiehal od roku 2009 projekt s názvom Program motivačného pôsobenia vo vyučovaní slovenského jazyka. Na projekte, počas dvoch rokov, pracovala Pedagogická fakulta, ktorá mala spoluriešiteľa na Filozofickej fakulte. Bol podporovaný inštitúciou KEGA. Vodcovskú funkciu mal Tomáš Jablonský. Cieľom tejto idey bolo prepojenie motivácie s tvorivosťou a sociálno – komunikačnou či kultúrnou kompetenciou žiaka.

Projekt sa zaoberal aktuálnymi otázkami vyučovania materinského jazyka a literatúry. Smeroval k novému prístupu konkrétne vo vyučovaní slovenského jazyka v základnej a strednej škole. Išlo najmä o porovnávanie rozdielov medzi vstupom a výstupom. Na túto tému vznikla monografia Rozvíjanie motivácie u žiakov vo vyučovaní slovenčiny vo vydavateľstve Verbum.

Do projektu, ktorého výstupom bola publikácia teoreticko-aplikačnej povahy, primárne adresovanej učiteľom a budúcim pedagógom slovenského jazyka bolo investovaných vyše 4700 eur. Užitočnosť publikácie riešitelia očakávajú aj v ďalšom vzdelávaní učiteľov materinského jazyka v európskom priestore.

„Od odborníkov boli na túto problematiku veľmi pozitívne ohlasy. Boli zapojené viacero základných a stredných škôl a mnohé si experimentálne vyskúšali ako ovplyvňovať motiváciu vo vyučovaní slovenského jazyka. Na princípe kooperatívneho sa učenia ovplyvňovať vzťahy v skupine v pozitívnom smere, ktorú sú celosvetovo vyučované.“, povedal Tomáš Jablonský, dekan Pedagogickej fakulty.

Materinský jazyk tvorí prirodzenú časť života človeka a spoločnosti. Je to vzácny dar a zázračný prostriedok pre rozvoj človeka. Možno povedať, že materinský jazyk prechádza všetkými horizontálnymi i vertikálnymi dimenziami štruktúry osobnosti človeka, prezentuje sa vo vnútorných i vonkajších sférach jeho života. Zreteľne sa vzťahuje na oblasť osobného i spoločenského vedomia, jazykom sa otvárame či zrkadlíme jeden pre druhého. Týmto spôsobom sa človek stáva človekom len cez materinský jazyk a v komunikácii.Pridaj komentár