Projekt môže pomôcť Tatrám

RUŽOMBEROK– Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity (PF KU) bola pomocou projektu VEGA riešiteľskou fakultou problematiky s názvom Implementácia poznatkov Novej ekonomiky do manažérskej praxe riadenia podnikov cestovného ruchu regiónu Tatier.

Projekt, trvajúci počas rokov 2008 až 2010, sa zameriaval predovšetkým na transformáciu najnovších vedeckých poznatkov do praxe riadenia cestovného ruchu. Nastoľuje požiadavku celoživotného vzdelávania všetkých pracovníkov podniku. Dôležitým faktorom je skutočnosť, že pracovné miesta v rámci oblasti ubytovacích a stravovacích služieb predstavujú príležitosť pre pomerne málo kvalifikovanú pracovnú silu. Prieskum odhalil medzery v realizácii najnovších poznatkov riadenia a využívania trhu cestovného ruchu s priamou odozvou na riadenie podniku. Za cieľ si stanovil prispieť k dokázaniu pravosti najnovších trendov vývoja a formovať tak poznatkovú základňu optimálneho systému riadenia v podnikovej praxi tatranského regiónu. Z hľadiska cestovného ruchu, spájajúceho pobyt s pohybom, má spomínaná oblasť dlhoročnú a bohatú históriu. Danou problematikou sa zaoberala aj docentka Ľudmila Lysá z Katedry manažmentu a marketingu PF KU: „K danej problematike boli vypísané aj niektoré témy bakalárskych a magisterských diplomových prác. Môj podiel na riešení spočíval v matematickom spracovaní a overení niektorých stanovených hypotéz. Čiastkové výsledky boli publikované,“ povedala.

Vedecká grantová agentúra, známa pod skratkou VEGA, už od roku 2000 rieši svoje projekty na PF KU.

Zdroj: Zborník výstupov riešenia vedeckej úlohy VEGA 01/258/08, Ružomberok 2009.Pridaj komentár