Rektor Trnavskej univerzity v Trnave prednášal na KU

Marek Šmid, rektor Trnavskej univerzity v Trnave (TU) rozoberal zmluvné vzťahy medzi katolíckou cirkvou a Slovenskou republikou na pôde Katolíckej univerzity (KU).

Marek Šmid navštívil Kolégium KU 11.3.2014. Vo svojej prednáške sa zaoberal zmluvnými vzťahmi medzi Cirkvou a Slovenskom. Slovenská republika a katolícka cirkev sa považujú vzájomne za nezávislé, autonómne subjekty medzinárodného práva. Tieto princípy uplatňujú vo svojich vzájomných vzťahoch. Najdôležitejším bodom zmlúv medzi Cirkvou a Slovenskom sú ľudské práva. Základom týchto zmlúv je chrániť svedomie človeka. V zmluvách je napísané, že štát je povinný konať tak, aby neporušil slobodu ľudského svedomia. To je základné ľudské právo, ktoré nezaniká a stále sa dodržiava. „Porušenie svedomia je horšie ako porušenie právnej normy,“ tvrdí Šmid. Ďalej považuje slobodu svedomia za veľmi dôležitú. „Na slobodu svedomia treba mať právne prostriedky, aby boli jasné výhrady v tejto slobode,“ dodal Šmid. Slovensko uznáva každému uplatňovať výhrady vo svedomí podľa vieroučných a mravoučných zásad katolíckej cirkvi.
Podľa Šmida nesmie byť nikto donucovaný k narušeniu slobody vyznávať alebo prijímať iné náboženstvo.
Zmluva medzi katolíckou Cirkvou a Slovenskom sa môže meniť a dopĺňať jedine na základe rozhodnutia oboch zmluvných strán písomnou formou.

Marek Šmid pôsobí od roku 1992 na pôde Trnavskej univerzity v Trnave. Od roku 2011 je rektorom TU. Rok predtým pracoval ako dekan Právnickej fakulty TU.  Mimo TU pracoval aj ako riaditeľ Kancelárie podpredsedu, neskôr predsedu vlády a tiež ako radca Veľvyslanectva SR pri Svätej stolici a Zvrchovanom ráde Maltézskych rytierov v Ríme. Od roku 2011 je tiež predsedom Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo.

Veronika GrečnárováPridaj komentár