STOP násiliu na školách

RUŽOMBEROK-
Pedagogická fakulta Katolíckej
univerzity (PF KU) bola riešiteľskou fakultou projektu s názvom „ Tvorba
metodických materiálov k problematike prevencie a eliminácie
sociálno-patologických javov v edukácii“ v rámci projektov
Medzinárodnej vedeckej a vedecko-technickej spolupráce (MVTS).

Z dôvodu
ukončenia činnosti grantovej agentúry MVTS sa spomínaný projekt realizoval len počas
jedného roka. Jeho cieľom bolo identifikovať a riešiť aktuálne
sociálno-patologické javy na Slovensku i v Poľsku, akými sú šikanovanie,
týranie, násilie, drogy a mnohé ďalšie. Taktiež s tým súviselo
vypracovanie preventívnych programov s istými už vyššie uvedenými javmi. K dosiahnutiu
stanoveného cieľa bolo potrebné vytvoriť nástroje a metódy prevencie
vybraných javov najmä u žiakov základných i stredných škôl.

Zahraničným
partnerom PF KU bola Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego v Kielcach,
Wydział pedagogiczny i artystyczny z Poľska. „Spolupráca so zahraničným partnerom bola veľmi dobrá. Spolupracovali
sme už na medzinárodnom projekte, ktorý sa venoval slovnému hodnoteniu na
školách,“
povedal profesor Tomáš Jablonský, hlavný riešiteľ projektu.Pridaj komentár