Tretia prednáška kolégia sa niesla v duchu ženy

Na Kolégiu Katolíckej univerzity v Ružomberku prednášal Milan Fula. S témou uniduálna antropológia ako teoretické východisko pre valorizáciu ženy a rodiny sa mohli poslucháči oboznámiť 22. októbra.

Témou uniduálnej antropológie sa zaoberal Ján Pavol II., ktorý tento pojem aj zadefinoval. Do dejín vošiel ako pápež rodiny a pápež ženy. Hovorí o antropológii jednoty dvoch – dvojjedinej antropológii. „Neopisuje človeka ako abstraktnú bytosť. Človek ako taký neexistuje. Existuje človek len v dvojakom vydaní – mužskom a ženskom,“ vysvetlil Milan Fula.

Milan Fula, ako aj Ján Pavol II., vyzdvihuje krásu a dôležitosť ženy, ktorá je nositeľkou Božieho obrazu rovnako ako muž. Je takisto originálnou a kreatívnou myšlienkou Boha. „Muž a žena sú stvorení ako jednota dvoch na obraz jednoty troch. Muž nevyčerpáva všetko bytie človeka, ale má vždy pred sebou náprotivok – jemu neprístupný spôsob byť človekom- ženou.“

Na otázku feminizmu odpovedá, že nemožno ohlasovať dobrú zvesť o rodine bez toho, aby sme neprijali oprávnené ašpirácie feministického hnutia. Na feminizme však kritizuje, odlučovanie problematiky ženy od problematiky muža. „Obaja majú mať účasť na báze reciprocity, na privátnej sfére a rodinnom živote. A takisto kultúrna úloha pretvárať svet, má byť prácou obidvoch. Jednota dvoch má fungovať aj v rodine, aj v spoločnosti, aj v Cirkvi.“

Milan Fula je moderátorom Inštitútu sv. Tomáša Akvinského v Žiline a vysokoškolským pedagógom na detašovanom pracovisku sv. Alžbety v Bratislave. Štúdiá absolvoval na Univerzite Komenského v Bratislave a na Pápežskej Saleziánskej univerzite v Ríme. Okrem odborných článkov a učebných textov je aj autorom viacerých monografií.Pridaj komentár