V kolégiu Katolíckej univerzity odznela téma „Jednota muža a ženy“

Pozvánku do kolégia Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) prijal aj  Milan Fula, ktorý prednášal o hodnote muža a ženy.

Na problematiku ženy a rodiny v náuke Jána Pavla II. poukázal docent Milan Fula počas svojej prednášky  v Univerzitnej knižnici KU 22.októbra.V dvojjedinej antropológii neopisuje človeka ako  abstraktnú bytosť, ale ako muža a ženu. Muž a žena majú žiť navzájom jeden pre druhého – nielen jeden pri druhom, ale sú zverení jeden druhému. Téma o antropológii ženy mala niekoľko bodov . Prednáška začala problematikou ženy a rodiny v magistérii Jána Pavla II., ďalším bodom bol náčrt uniduálnej  antropológie, inovačná interpretácia biblických textov, dejín a nová jazyková kultúra a posledným bodom bol celkový postoj cirkvi k feminizmu.

Salezián Milan Fula študoval na Pápežskej Saleziánskej univerzite v Ríme a na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako pedagóg na detašovanom pracovisku Saleziánum na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a je moderátorom Inštitútu sv. Tomáša Akvinského v Žiline.

Foto: František Kovaľ

 

Martina PúpavováPridaj komentár