Vplyv médií na rodinné prostredie

RUŽOMBEROK 26.10.2011  Katedra žurnalistiky Katolíckej univerzity v Ružomberku pokračuje v realizácii projektu VEGA  1/0948/11 seminárom o socializačných a desocializačných vplyvoch médií na rodinné prostredie. Prvým a hlavným cieľom výskumu v súčasnej fáze je analýza mediálnych obsahov z hľadiska ich socializačného alebo desocializačného potenciálu. Projekt skúma a hodnotí pozitívne i negatívne vzorce správania sa médií. Takéto vedecké preskúmanie môže pomôcť vyriešiť problematiku vplyvu médií na hodnoty jednotlivca i spoločenských skupín. Ako uvádza spoluriešiteľ projektu Pavel Izrael, PhD., výsledky výskumu bude možné využiť ako podklad pre skúmanie mediálneho vplyvu z psychologického alebo sociologického hľadiska, ako aj v prípadnej implementácii do mediálnej výchovy rodinnej alebo inštitucionalizovanej v podobe učebníc či propagačného materiálu. Mediálne vplyvy sa v akademickom prostredí skúmajú už viac ako päťdesiat rokov. V centre záujmu pozorovania je propagovanie násilia a sexuality v médiách a ich dopad na tradičné postoje a hodnoty. Oblasti výskumu sa sústreďujú na ovplyvňovanie správania jednotlivcov, ako aj na prípadnú transformáciu hodnôt spôsobenú účinkom mediálnych obsahov.Pridaj komentár