Výskum KU by mal priniesť inovácie do vzdelávania detí v materských školách

RUŽOMBEROK, 21. februára – Koncom minulého roka bol na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity (PF KU) ukončený výskum zameraný na rozvoj a inovácie v oblasti vzdelávania v materských školách na Slovensku. Projekt pod názvom Inovácia teórie predškolskej pedagogiky v nadväznosti na Štátny vzdelávací program ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie sa uskutočnil v rozmedzí rokov 2010 – 2011.

Iniciátorom a hlavným riešiteľom projektu bola Valentína Trubíniová, riaditeľka Ústavu predškolskej a elementárnej pedagogiky PF KU, v spolupráci s 18 členným tímom svojich kolegov a Katedry na Inštitúte Juraja Páleša v Levoči.

Výskum prináša nové učebné materiály pre vysokoškolských pedagógov, študentov, učiteľov materských škôl a nové prvky do teórie vzdelávania. ,,Našim cieľom bolo riešiť problémy, s ktorými sa stretávali učitelia v materských školách po prijatí nových školských dokumentov – Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie z roku 2008. ,,Nakoľko nový program priniesol oproti predošlému mnoho zmien, učitelia ho prijali s nevôľou“, uviedla Trubíniová.

Po prvýkrát bol pri tvorbe obsahu stanovený profil absolventa materskej školy či kľúčové kompetencie, ktoré má materská škola rozvíjať. Zmeny tiež nastali v organizácií denného poriadku, ale hlavne v plánovaní výchovy a vzdelávania, ktoré z veľkej časti dotvárajú sami učitelia v materských školách.

Jedným z kľúčových problémov pri uvádzaní nového dokumentu do pedagogickej praxe bola podľa hlavnej riešiteľky projektu nedostatočná pripravenosť samotných učiteľov MŠ na inovácie a tiež chýbajúca literatúra. ,,Problém je v tom, že väčšina učiteľov absolvovala stredné pedagogické školy a taktiež, že učiteľky s dlhoročnou praxou majú problémy tvoriť novú teóriu v rozsahu, ktorý ukladá Štátny vzdelávací program.“ Programom je pevne určených 60 percent a zvyšnú časť tvorí každá materská škola osobitne v rámci svojich možností. ,,Nami vytvorená odborná literatúra im má pomôcť v pedagogickej práci“, vysvetlila.

Prvá časť výsledkov predstavuje  13  publikácií napísaných vedeckým tímom PF KU.  Podľa smernice KEGA Ministerstva školstva SR (Kultúrna a edukačná grantová agentúra) sú           nepredajné. Budú však poskytnuté všetkým Katedrám predškolskej a elementárnej pedagogiky univerzít, ktoré pripravujú budúcich učiteľov na Slovensku, v Českej republike a slovenským školám v Poľsku, Maďarsku, Rumunsku a v Kanade, taktiež ďalším inštitúciám a riadiacim pracovníkom v oblasti predškolskej výchovy v SR.

Projekt bol financovaný z fondu KEGA a vzhľadom na záujem o novovytvorenú literatúru riešitelia grantu pripravujú druhé doplnené vydanie pre materské školy vďaka vnútrofakultnému grantu GAPF  – grantová agentúra PF KU.

 Pridaj komentár