Výskum vplyvu médií na Katolíckej univerzite

Žijeme v dobe, v ktorej majú média obrovský vplyv na jednotlivca a celkovo na  celú súčasnú spoločnosť. Či sa jedná o negatívny alebo pozitívny dopad sa snaží zistiť Katedra žurnalistiky Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorá zorganizovala vedecký seminár s názvom Socializačné a desocializačné vplyvy médií na rodinné prostredie a zároveň je súčasťou projektu VEGA 1/0948/11.

Hlavným a prvým cieľom projektu je urobiť kvantitatívnu analýzu mediálnych obsahov z hľadiska ich socializačného a desocializačného potenciálu. Podľa organizátora semináru

doktora Pavla Izraela „ je možné využiť výsledky výskumu ako podklad pre skúmanie mediálneho vplyvu z psychologického a sociologického pohľadu a zistiť vplyv mediálnych obsahov na jednotlivca a rodinné prostredie“. Zároveň pripustil „ možnú implementáciu mediálnej výchovy do rodinnej mediálnej výchovy alebo inštitucionalizovanej mediálnej výchovy v školách formou učebníc alebo propagačných materiálov“.

Mediálne vplyvy na spoločnosť sa skúmajú viac ako päťdesiat rokov. Hlavné oblasti výskumu sa týkajú zobrazovania násilia a prezentácie sexuality a ich vplyv na postoje a hodnoty rodinného prostredia, čo vedie k dlhodobým zmenám.Pridaj komentár