Zvýšenie kvality cestovného ruchu v Tatrách

Ružomberok. Podtatranský región je typickým príkladom regiónu s dlhoročnou a bohatou tradíciou v cestovnom ruchu. Práve v miestach, kde rastie záujem turistickej verejnosti o Vysoké Tatry sa Pedagogická fakulta v Ružomberku, s podporou inštitúcie VEGA, rozhodla riešiť projekt s názvom: Implementácia poznatkov Novej ekonomiky do manažérskej praxe riadenia podnikov cestovného ruchu regiónu Tatier.
Hlavný riešiteľ projektu profesor Milan Droppa, riaditeľ Inštitútu manažmentu a cestovného ruchu, si za cieľ stanovil prispieť k overeniu najnovších trendov vývoja cestovného ruchu a poznatky uplatňovať v podnikovej praxi regiónu Tatry.
„Efektívne podnikanie v ubytovacích a pohostinských službách nie je možné bez uplatňovania efektívnych metód riadenia“, uvádza v jednej zo svojich publikácii spoluriešiteľka, docentka Ľudmila Lysá.

Prieskumu medzi náhodne vybranými hosťami tatranských hotelov bol jedeným z prvých krokov riešenia.
Zaujímali sa napríklad o vzťah medzi vekom respondentov a kritériami podľa ktorých si vyberajú ubytovanie v hoteloch. Prieskum v podnikoch odhalil pomerne veľké medzery v realizácii najnovších poznatkov v troch najväčších oblastiach – ubytovacie, stravovacie a doplnkové služby.

Na základe dotazníkového šetrenia navrhli riešitelia konkrétne spôsoby pre zlepšenie a skvalitnenie služieb v oblasti cestovného ruchu vo Vysokých Tatrách a meste Poprad. Do nákladov na priebeh výskumu v rokoch 2008 až 2010 bola investovaná suma 3 186 €. V rámci projektu vyšiel zborník výstupov riešenia vedeckej úlohy s rovnakým názvom ako samotný projekt.Pridaj komentár