Koniec testovania kozmetiky na zvieratách!

Dňom 11. marca 2013 vstúpil do platnosti úplný zákaz testovania kozmetiky na zvieratách v celej Európskej únii (EÚ). Od tohto dňa sa táto kozmetika nesmie uvádzať na trh vo všetkých krajinách EÚ. Komisia dôkladne preskúmala vplyv zákazu uvádzania na trh a domnieva sa, že na jeho vykonanie existujú závažné dôvody. To je v súlade s pevným presvedčením mnohých európskych občanov: potreba vývoja kozmetiky neospravedlňuje testovanie na zvieratách.

Tonio Borg, európsky komisár pre zdravie a spotrebiteľskú politiku, 11. marca uviedol: „Tým, že dnes nadobudol účinnosť úplný zákaz uvádzania na trh, Európa jasne dáva najavo, akú váhu pripisuje dobrým životným podmienkam zvierat. Komisia je odhodlaná aj naďalej podporovať vývoj alternatívnych metód a nadviazať kontakt s tretími krajinami, aby nasledovali náš európsky prístup. Európa má skvelú príležitosť ísť príkladom, pokiaľ ide o zodpovedné inovácie v kozmetike bez ohrozenia bezpečnosti spotrebiteľov.“

Podľa odhadov, jednotlivec použije denne aj 7 druhov kozmetiky. Európsky kozmetický priemysel generuje tržby v hodnote 70 miliárd EUR, čo je viac než polovica globálneho trhu s kozmetikou.  Len v EÚ v tomto sektore pracuje okolo 180 tisíc pracovníkov. Pred spustením procesu zavedenia zákazu testovania v roku 2009 sa v roku 2004 využívalo na testovanie v EÚ takmer 9000 zvierat ročne a postupne tento počet klesal. Na testovanie sa používali potkany, myši, zajace a morčatá.

Avšak, teraz sa tu podsúva otázka, či bude kozmetika bezpečná. Komisia tvrdí, že kozmetika bude musieť spĺňať rovnako  prísne kvalitatívne štandardy ako doteraz. Zároveň očakáva, že výrobcovia budú i naďalej hľadať alternatívne metódy testovania kozmetiky. Ďalšou otázkou je, či budú musieť predajcovia stiahnuť z regálov kozmetické výrobky, ktoré boli v minulosti testované na zvieratách. Nie. Výrobcovia sa budú môcť pri schvaľovaní výrobkov spoľahnúť na historické dáta, ktoré v minulosti boli získané z testovania  na zvieratách. Avšak akékoľvek nové produkty (vrátane ich ingrediencií) budú podliehať zákazu testovania, vrátane zákazu predaja nových výrobkov testovaných na zvieratách.

Aj naďalej sa budú hľadať alternatívne metódy, keďže testovanie na zvieratách zatiaľ nemožno úplne nahradiť novými metódami. V oznámení, ktoré bolo zverejnené, sa opisuje, ako Komisia prispieva k výskumu alternatívnych metód, a konštatuje sa, že toto úsilie nesmie ustať. Komisia od roku 2007 do roku 2011 na výskum v tejto oblasti vyčlenila 238 miliónov EUR. Zdroje poskytol aj kozmetický priemysel – napríklad prostredníctvom spolufinancovania výskumnej iniciatívy SEURAT, do ktorej prispel sumou vo výške 25 miliónov EUR.

Keďže Európa v kozmetike zastáva vedúcu pozíciu s celosvetovým významom, musí nadviazať spoluprácu s obchodnými partnermi v záujme vysvetľovania a propagácie európskeho modelu a úsilia o medzinárodné uznanie alternatívnych metód. Komisia z tejto snahy urobí ústrednú súčasť obchodnej agendy a medzinárodnej spolupráce Únie.

Toto rozhodnutie, či skôr zákaz testovania kozmetiky na zvieratách, mal byť prijatý už dávno, aj keď je pravda, že v minulosti neboli prístupné iné alternatívne metódy, vďaka ktorým by sa mohla vyrobená kozmetika „pustiť“ na trh. V dnešnej vyspelej dobe je omnoho jednoduchšie využiť všetky možné prostriedky, ktoré ponúka aj samotná EÚ, na testovanie vyrobenej kozmetiky.

 

Anna RagančíkováPridaj komentár