Matematika sa začína chápať ľahšie a zrozumiteľnejšie

RUŽOMBEROK (21. februára 2012) – Na Katolíckej univerzite sa uskutočnil projekt, ktorého trvanie bolo od roku 2009 – 2011. Vystupoval s názvom Matematika v schválených štátnych vzdelávacích programoch pre 1. a 2. stupeň základnej školy a pre gymnáziá. Skúmaním tejto idey sa zaoberala Pedagogická fakulta a podporujúca inštitúcia VEGA. Na riešení významného projektu sa podieľal najmä Ján Gunčaga. Cieľom projektu bolo predovšetkým analyzovať obsah predmetu matematika v schválenom štátnom vzdelávacom pláne.

Pozornosť mala zameranie venované súladu schváleného počtu hodín výučby s obsahom pre jednotlivé ročníky. Preskúmali sa možné problémy s implementáciou v teoretickej i praktickej rovine. Venovali sa aj možnostiam rozšírenia obsahu učiva predmetu matematika v rámci voliteľných hodín školských vzdelávacích programov.

Matematika je v primárnom vzdelávaní po slovenskom jazyku najviac časovo dotovaným učebným predmetom. Matematické vzdelávanie je založené na prístupe k získavaniu nových vedomostí. Priorita sa kladie najmä na rozvoj schopností žiakov a na ich aktivitu na hodinách.

V nižšom sekundárnom vzdelávaní sa matematika zaoberá výučbou nových poznatkov a vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania žiakov. Má rozvíjať u žiakov logické a kritické myslenie, schopnosť argumentovať a spolupracovať v skupine pri riešení problémov.

Učebný predmet matematika na gymnáziách je zameraný na rozvoj a používanie matematického myslenia a na riešenie rôznych problémov v každodennej situácii. Ponúka potrebné matematické informácie pre život v spoločnosti.

Výsledkom projektu sa stalo navrhnutie alternatívneho riešenia problémov. Identifikovali sa medzipredmetové vzťahy k predmetom fyzika a informatika. Do projektu bolo spolu investovaných 5 120,00 €.Pridaj komentár