Milan Fula prednášal o hodnote muža a ženy

Salezián Milan Fula prednášal o hodnote muža a ženy v partnerskej vzájomnosti. „Muž a žena nájdu svoje naplnenie, len ak vyslovia skutočnosť dvomi hlasmi rovnocenných a originálnych osôb,“ píše docent Milan Fula vo svojej monografii Antropológia ženy a náuka Jána Pavla II..

Program intelektuálnej formácie na Katolíckej univerzite v Ružomberku (KU) ponúkol prednášku docenta Milana Fulu o hodnote muža a ženy v partnerskej vzájomnosti. Uskutočnila sa 22. októbra v Kolégiu KU. Milan Fula na prednáške poukazoval na centrálnosť problematiky ženy a rodiny v náuke Jána Pavla Druhého. Jeho uniduálna antropológia vyplýva z biblického opisu stvorenia človeka.

Uniduálna antropológia je antropológia jednoty dvoch. Pochádza od pápeža Jána Pavla Druhého. Neopisuje človeka ako abstraktnú bytosť ale ako muža a ženu. Žena je nositeľkou Božieho obrazu rovnako ako muž. Vnútorná krása spočíva v jej sebadarovaní. „Muž a žena sú stvorení ako jednota dvoch na obraz jednoty troch. Majú žiť jeden pre druhého,“ povedal Fula a dodal: „Vo vzťahu medzi mužom a ženou treba prejsť od duelu k duetu.“

Docent Milan Fula v súčasnosti pôsobí ako moderátor Inštitútu sv. Tomáša Akvinského v Žiline, ktorý je prepojený s Pápežskou Saleziánskou univerzitou a ako vysokoškolský pedagóg na detašovanom pracovisku Saleziánum VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave. Je autorom monografií Antropológia ženy a náuka Jána Pavla II., Myslenie na ceste k Bohu, Filozofia rodiny.Pridaj komentár