Pedagóga Katolíckej univerzity menovali za experta Agentúry Svätej Stolice

Agentúra pre hodnotenie a zvyšovanie kvality cirkevných univerzít pri Svätej Stolici (AVEPRO) menovala prodekana Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku Ondreja Štefaňaka za svojho experta.

Do funkcie ho navrhol člen Vedeckej rady AVEPRO a bývalý prorektor Lublinskej Katolíckej univerzity Jána Pavla II. (KUL) Sławomir Nowosad. „Urobil tak pravdepodobne s tým, že som docentom v odbore sociológia na KUL a ovládam poľský i anglický jazyk. Následne Vedecká rada Agentúry Svätej Stolice tento návrh odobrila a v osobe svojho predsedu Franca Imodu ma o tejto veci informovala s prosbou o môj súhlas,“ uvádza prodekan Štefaňak. Funkčné obdobie bude trvať päť rokov.

„Byť expertom AVEPRO znamená približne to, čo byť členom Akreditačnej komisie v konkrétnom štáte. No, s tým rozdielom, že pole pôsobnosti je v tomto prípade celý svet respektíve všetky cirkevné univerzity a fakulty,“ vysvetľuje Štefaňak. Experti agentúry hodnotia a navrhujú potrebné zmeny s cieľom skvalitniť vzdelávanie v týchto inštitúciách.

„Skutočnosť, že sa „séria náhod“ pričinila o moju nomináciu, ma predovšetkým zaväzuje k usilovnej práci pre dobro pravej humanity a pravdivého poznania,“ uzatvára Štefaňak.

AVEPRO založil v roku 2007 pápež Benedikt XVI. Svojou činnosťou podporuje a rozvíja kvalitu akademických inštitúcií, ktoré spadajú pod právomoc Svätej Stolice. Na Slovensku sú tri takéto ustanovizne – Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove.

Anna Šenkeríková

Foto: osobný archív Ondreja ŠtefaňakaPridaj komentár