Slávnostné otvorenie nového akademického roka

V aule Jána Pavla Druhého sa 30. septembra o 11:00 konalo verejné zasadnutie akademickej obce Katolíckej univerzity. Zúčastnilo sa ho mnoho významných hostí. Nechýbali ani študenti.

Po nástupe vedeckej rady zaznela národná hymna v podaní speváckych zborov Benedictus a Schola cantorum. Prítomných uvítala prorektorka pre vedu a umenie na KU v Ružomberku Janka Bednáriková. Okrem „domácich“ sem zavítali aj pracovníci iných univerzít, zástupcovia štátnej správy a samosprávy a iní hostia. Zasadnutie otvoril rektor KU Jozef Jarab slávnostným príhovorom.

Súčasťou programu bolo otvorenie akademického roka a odovzdávanie čestných titulov. Titul „doctor honoris causa“ bol udelený akademickej maliarke a reštaurátorke Márii Spoločníkovej a historikovi a archivárovi Ivanovi Chalupeckému. Pred promočným aktom zazneli charakteristiky oboch osobností. Po ňom sa prítomným prihovorila najskôr Mária Spoločníková. Priblížila úlohy reštaurátora. Rozprávala tiež o význame sakrálnych diel pre Slovensko a o ich vznešenosti. Ivan Chalupecký svojím príhovorom poukázal na to, aké dôležité je poslanie KU v terajšej dobe. „Súčasná spoločnosť je chorá a potrebuje liek.“ Ten vidí v návrate ku kresťanským hodnotám.

Mons. Antonovi Konečnému bol udelený titul „profesor emeritus“. Prínos jeho vedeckej činnosti sa dotýka oblasti liturgie a liturgického spevu, dialógu a ekumenizmu a tiež dialógu v oblasti slovensko-maďarských vzťahov. Svoj prejav založil na troch slovách: ďakujem, prepáč a prosím. Vyslovil sa za to, aby bolo bežné spojiť pamäť národa s nádejou národa, čím apeloval na vekovo staršie i mladšie zloženie publika.

V závere rektor slávnostne otvoril akademický rok a spevácke zbory zaspievali Gaudeamus igitur.

Stručné informácie o ocenených:

Mária Spoločníková (1926) je slovenská reštaurátorka. Od roku 1953 „zachraňuje“ obrazy a plastiky v slovenských chrámoch a galériách. Významná je jej činnosť na obnove gotických polychrónnych plastík Madony a sv. Alžbety, pomoc pri reštaurovaní tabuľových malieb hlavného oltára Dómu sv. Alžbety v Košiciach, drevorezby Madony z Lomničky či diel Majstra Pavla z Levoče a podobne.

Ivan Chalupecký (1932) je uznávaným autorom z oblastí stredoveku a cirkevných dejín. Zameriava sa hlavne na výskum Spiša. Podieľal sa na tvorbe dejín Kežmarku, Levoče, Popradu, Spišskej Novej Vsi, Veľkej Lomnice a tak ďalej. Tridsať rokov skúmal dokumenty o živote Majstra Pavla. Celý život pracoval v archíve v Levoči, aj ako riaditeľ.

Anton Konečný (1944) jeho prínos je hlavne v obnove teologického vzdelávania v Košiciach. Podieľal sa na obnove činnosti Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach. V roku 2003 sa pričinil o zriadenie Teologickej fakulty v Košiciach a jej začlenenie do KU. Stál pri vytvorení Liturgického inštitútu na Slovensku. Stál tiež pri vzniku a rozvoji Ekumenického spoločenstva v Košiciach.

Anna Patková

Foto: www.ku.skPridaj komentár