Uchádzači o štúdium žurnalistiky absolvovali prijímacie konanie

Študenti maturitného ročníka stredných odborných škôl a gymnázií sa zúčastnili na filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku prijímacích skúšok študijného programu žurnalistika.

Prijímacie konanie bolo zložené z dvoch častí. Prvou bola písomná, v ktorej si mali budúci žurnalisti prejsť pravopisným cvičením a vytvorením modelovej správy. Maturanti, ktorí úspešne zvládli túto fázu a získali potrebný počet bodov prešli do druhého kola – ústneho pohovoru. V ňom sa overovala ich všeobecná rozhľadenosť. Ústna časť sa uskutočnila v mediálnom centre univerzitnej knižnice a taktiež bola bodovo hodnotená.

Prodekan pre vzdelávanie a výchovu Ján Baňas okomentoval číslo uchádzačov, ktorí mali záujem o štúdium na filozofickej fakulte: ,,Celkový počet zaevidovaných prihlášok o štúdium na filozofickej fakulte sa zastavil na čísle 330. O študijný program žurnalistika v akademickom roku 2014/2015 prejavilo záujem 68 osôb, čo je oproti minulému roku výrazným poklesom. Plánovaný počet študentov, ktorých vezmeme na žurnalistiku – 40, zostáva nezmenený.“

,,Mám zmiešané pocity. Na prijímacie skúšky som sa zodpovedne pripravovala. V písomnej časti som zo sebou spokojná, či som však dostatočne zaujala odbornú komisiu na ústnom pohovore sa ukáže v najbližšom čase,“ prezradila svoje pocity tesne po skúškach Nikola, uchádzačka o štúdium žurnalistiky.

Ďalším záujemcom spomínaného študijného odboru bol gymnazista Patrik. Ten priznal, že so stresom problém nemal, naopak tešil sa na novú skúsenosť. ,,Rád pracujem s ľuďmi, rád píšem a som komunikatívny. Zastávam ten názor, že človek, ktorý študuje žurnalistiku by mal mať všeobecný prehľad zo všetkých oblastí. Myslím si, že práve ja spĺňam tieto atribúty a preto som vhodným adeptom o štúdium novinárčiny.“

Prijímacie konanie je proces umožňujúci uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu na vybranej vysokej škole.

Text: Tomáš Kotlárik

Foto: Martin Buzna

 Pridaj komentár