V Kolégiu Katolíckej univerzity sa hovorilo o jednote muža a ženy

V Katolíckej univerzite v Ružomberku sa 22. októbra 2013 konala prednáška kňaza a docenta Milana Fulu, ktorý prednášal o antropológii ženy, muža a rodiny ako celku.

Náuka Jána Pavla II. ho inšpirovala natoľko, že ľudom otvára nový obzor voči ženskému pohlaviu. „Muž a žena majú žiť navzájom jeden pre druhého – nie len jeden pri druhom,“ citoval Milan Fula slová Jána Pavla II. Práca sa skladá najmä z dvoch častí – v prvej je objasnená pozícia ženy v dejinách a druhá, hlavná časť sa zameriava práve na príspevok Jána Pavla II. k antropológii ženy. Podľa jeho názoru je žena stvoriteľkou a osobou, ktorá rodinu udržiava v celosti. Možno tiež povedať, že Fulovo dielo sa stáva odkazom pápeža, ktorý ľudstvo vyzýval k spoluprežívaniu zodpovednosti mužov a žien v jednote.

Milan Fula študoval na Pápežskej Saleziánskej univerzite v Ríme a na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte na Univerzite Komenského v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako moderátor Inštitútu sv. Tomáša Akvinského v Žiline a ako vysokoškolský pedagóg na detašovanom pracovisku Saleziánum Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave.Pridaj komentár