Výskum ekológie má na Katolíckej univerzite svoje miesto

RUŽOMBEROK, 17.2.2012 – Na katedre biológie a ekológie Pedagogickej fakulty prebieha od roku 2010 výskum pod vedením profesorky Nadeždy Stolárovej. Projekt výskumu sa uskutočňuje s podporou inštitúcie VEGA a Slovenskej akadémie vied (SAV). Má priniesť nové a dôležité poznatky do oblasti ekológie lesa.
Cieľom projektu je priniesť informácie, ktoré budú môcť pomôcť v praktickej starostlivosti o les. Doba trvania projektu bola predĺžená do roku 2013, namiesto pôvodného roku 2011. Priebežné výsledky výskumu ku dnešnému dňu nie sú verejne známe. Hlavným zámerom riešiteľov je, aby boli v budúcnosti ich zistenia využívané v praxi. Riešenú problematiku chcú tiež priblížiť širšej verejnosti. K tomu má napomôcť vydanie vhodných odborných publikácií a popularizovanie výsledkov výskumu na konferenciách.
V rámci projektu VEGA prebieha na univerzite viacero výskumov. Práca Nadeždy Stolárovej a jej tímu je zameraná na Podiel synúzie podrastu a vybraných druhov živočíchov na geobiochemických cykloch v lesných ekosystémoch.  Ide o skúmanie spolužitia podrastu a živočíchov v lesoch a ich vplyvu na kolobeh chemických látok uskutočňovaný v pôde. V teréne sa vedecké práce vykonávajú v Ekologickom experimentálnom stacionári v Kremnických vrchoch a sú zamerané najmä na bukové a smrekové ekosystémy. Sú to ekosystémy s najväčším zastúpením vo Východných a Západných Karpatoch, vďaka čomu budú mať výsledky využite aj za hranicami Slovenska. Podľa informácií Slovenskej akadémie vied by výskumné práce mali prebiehať do roku 2013. Výskum nadväzuje na staršie medzinárodné projekty riadené organizáciou UNESCO.
Hlavná riešiteľka výskumu za KU, Nadežda Stolárová, je vedúcou katedry biológie a ekológie. Hlavným spoluriešiteľom je profesor Eduard Bublinec, ktorý vyučuje na Katolíckej univerzite v Ružomberku a je tiež pracovníkom Ústavu ekológie lesa (UEL) pri SAV vo Zvolene. Problematike ekológie lesa sa venoval aj v publikácii Les – to nie sú len stromy, ktorá vyšla ako prvé číslo série odborných ekologických publikácií.Pridaj komentár